דיני ההגבלים העסקיים משמשים כיום, יותר מתמיד, כלי מרכזי בהסדרת פעילותם המסחרית של גופים כלכליים. מטרתם לקבוע את כללי המשחק, על פיהם רשאים גופים אלה להתחרות בשוק בחופשי. כללי המשחק הללו חודרים לכל עסקה, מיזוג, ולכל הסדר המתקיים בין גופים מסחריים שונים. הפירמה מנוסה ובקיאה בדיני ההגבלים העסקיים והיא מייעצת בדרכי פעולה, המאפשרות קיום העסקאות במסגרת חוק ההגבלים העסקיים, התקנות והכללים שהותקנו מכוחו.